دانلود رایگان


پروژه مالي - دانلود رایگاندانلود رایگان پروژه ماليفهرست عنوان صفحه  TOC \o "1-2" \h \z \u پیش گفتار : PAGEREF _Toc231305775 \h

دانلود رایگان

پروژه ماليفهرست

عنوان

صفحه

پیش گفتار : 1

سیر تحول انبار و انبار داری در کشور : 1

اهداف و وظائف انبارها: 4

سیستم انبارداری و مزیت های آن : 5

مشکلات ناشی از فقدان سیستم مناسب انبارها: 6

علل نگهداری موجودی ها : 7

تعریف موجودی : 8

تعریف انبار : 9

مدیریت انبار : 10

سازمان انبار: 10

روابط و وظایف انبار با سایر واحدها : 12

1. واحد بازرگانی : 13

2. واحد تولید : 13

3. واحد کنترل کیفیت : 13

4. واحد فنی و مهندسی.. 14

5. واحد امور مالی.. 15

6. واحد امور اداری... 15

انواع انبارها و نام گذاری آنها : 16

1. انبارهای اجری :