دانلود رایگان


گزارش تخصصی افزایش آگاهي دانش‌آموزان دختر پايه اول و پيش‌دبستاني نسبت به مضرات عروسك باربي - دانلود رایگاندانلود رایگان معرفی:  گزارش تخصصی مشاور مدرسه - مربی پرورشی - مدیر مدرسه- آموزگار با عنوان : افزایش آگاهي دانش‌آموزان دختر پايه اول و پيش‌دبستاني نسبت بهمضرات عروسك باربي -

دانلود رایگان

معرفی:

 

 گزارش تخصصی مشاور مدرسه - مربی پرورشی - مدیر مدرسه- آموزگار با عنوان : افزایش آگاهي دانش‌آموزان دختر پايه اول و پيش‌دبستاني نسبت بهمضرات عروسك باربي - بصورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات سی و هشت صفحه

فهرستمطالب در زیر آمده است :

 

 

فهرستمطالب

 

مقـدمـه

 

توضيحكلي در مورد مسأله

 

تولدباربي

 

آمريکاو باربي

 

آثارضد تربيتي باربي

 

باربيو زيبايي

 

رقبايايراني باربي

 

چگونگيتشخيص مسأله

 

انگيزهمحقق از تحقيق

 

اهدافمحقق از انجام تحقيق

 

اهميتو ضرورت تحقيق

 

توصيفوضع موجود و بيان مسأله

 

™ محيط آموزشي:

 

™ مورد پژوهش:

 

™ پژوهشگر:

 

باربيدر مغازه‌هاي اسباب بازي فروشي

 

باربيبر روي لوازم‌التحرير دانش‌آموزان و الگوي نقاشي آنان

 

گردآورياطلاعات جهت ارائه راه حل

 

تجزيهو تحليل و تفسير داده‌ها

 

تاثيراتمخرب عروسک باربي

 

انتخابراه حل

 

اجرايراه حل

 

اعتباربخشي راه حل

 

شرحو توضيح تغيير ايجاد شده و توصيف وضع مطلوب

 

شواهد«2»

 

مادرانو دختران به همراه عروسك‌هاي خود در كلاس آموزش خانواده

 

نتايج

 

موانع

 

پيشنهادات

 

منابعمكتوب

 
منابع اينترنتي