دانلود رایگان


پایان نامه ضرر و فعل زیانبار رشته حقوق - دانلود رایگاندانلود رایگان مقدمه …………………………………………………………………………………………….فصل اول: کلیات ……………………………………………………………………………..بخش نخست: مفهوم ضرر و اقسام آن

دانلود رایگان مقدمه …………………………………………………………………………………………….
فصل اول: کلیات ……………………………………………………………………………..
بخش نخست: مفهوم ضرر و اقسام آن ………………………………………………
1-1- مفهوم ضرر ………………………………………………………………………….
1-2- ضرر قابل جبران و شرایط آن ………………………………………………..
1-3- از دست دادن موقعیتهای عملی ………………………………………………..
1-4- محروم ماندن از کار ………………………………………………………………
1-5- ضرر معنوی ………………………………………………………………………….
بخش دوم: بیان مختصر فعل زیان‌بار ………………………………………………..
بخش سوم: بیان مختصر رابطه سببیت ………………………………………………
فصل دوم: فصل زیان بار ………………………………………………………………..
بخش نخست: عنصر ماده فعل زیان بار ……………………………………………..
1-1- تقصیر با فعل مثبت …………………………………………………………………
1-1-1- قاعده ………………………………………………………………………………..
1-1-2- شرایط فعل مثبت زیان بار و زیانها ………………………………………
1-2- تقصیر از نوع فعل سلبی یا ترک فعل …………………………………………
1-2-1- اقسام ترک فعل ………………………………………………………………….
1-2-2- مبانی نظری مسئولیت ناشی از خودداری ……………………………..
1-2-3- نتایج عنصر مادی ………………………………………………………………
بخش دوم: عنصر معنوی فعل زیانبار ………………………………………………..
2-1- نقش اراده و تمیز در تشخیص انواع تقصیر ………………………………
2-2- مسئولیت مدنی صفیر غیرممیز و مجنون …………………………………..
2-2-1- نظریه‌های حقوقی ……………………………………………………………….
2-2-2- حقوق موضوعه ایران …………………………………………………………
2-3- آزادی اراده …………………………………………………………………………..
2-3-1- نظریه سنتی و نوعی تقصیر …………………………………………………
2-3-2- نقش اراده آزاد ………………………………………………………………….
بخش سوم: عنصر قانونی فصل زیانبار ……………………………………………..
3-1- مفهوم غیرقانونی بودن ……………………………………………………………
3-1-1- معنا و چهره‌های گوناگون تجاوز …………………………………………
3-1-2- ضابطه و معیار تجاوز ………………………………………………………..
3-2- افعال مشروع …………………………………………………………………………
3-2-1- دفاع مشروع ………………………………………………………………………
3-2-2- امر آمر قانونی …………………………………………………………………..
3-2-3- اکراه یا اجبار …………………………………………………………………….
3-2-4- غرور ………………………………………………………………………………..
3-2-5- اضطرار …………………………………………………………………………….
3-2-6- اعمال حق ………………………………………………………………………….
3-2-7- مصلحت عمومی …………………………………………………………………
3-2-8- اذن و برائت از انجام عمل …………………………………………………..
فصل سوم: رابطه سببیت ………………………………………………………………….
بخش نخست: چگونگی رابطه سببیت ………………………………………………….
1-1- لزوم رابطه سببیت ………………………………………………………………….
1-2- اجتماع اسباب …………………………………………………………………………
بخش دوم: اسباب خارج و اثر آن در مسئولیت ……………………………………
2-1- وقوع حوادث پیش‌بینی نشده یا قوای قاهره ……………………………….
2-2- فعل شخص ثالث …………………………………………………………………….
2-3- تقصیر زیاندیده ………………………………………………………………………
«مقدمه»
یکیاز مسائل مهمی که در زمینه حقوق خصوصی بسیار اهمیت دارد احراز رابطه سببیتبین ضرر و فعل زیانباراست و ما در این تحقیق سعی داشته‌ایم با توجه به کتابهایی که در این زمینه وجود دارد، به بیان و توضیح این مسئله بپردازیم ودیدی کلی نسبت به رابطه سببیت بدست آوریم.
دراین تحقیق ما رابطه سببیت را در سه فصل بررسی می‌نمائیم در فصل اول، کلیاتی را برای آشنائی با مسئله بیان کرده‌ایم و سپس با بررسی کامل فعل زیانبار و رابطه سببیت در فصول بعدی به روشن کردن رابطه سببیت بین ضرر و فعل زیانبار پرداخته‌ایم.
در نگارش این تحقیق کوشیده شده است محتوای مطالب در سطح مطلوب باشد و با تقسیم‌بندی درست مطالب سعی شده است که پیوند صحیحی بین مطالب ایجاد گردد و با بیانی ساده و روان و آوردن مثال روشن و نمونه‌های عملی و کاربردی تلاش شده است که تفهیم موضوع عمیق‌تر و آسانتر گردد.
فصل اول
کلیات
شکینیست که تحقق مسئولیت مدنی و ایجاد الزام به جبران خسارت، توسط شخصی که بهدیگری زیان وارد می‌سازد، منوط به وجود شرایطی می‌باشد که با تجمع این شرایط برای شخصی زیان رساننده مسئولیت مدنی ایجاد می‌شود و فقدان هر یک از آنها نیز موجب می‌شود که شخص مسئول جبران خسارت شناخته نشود و از مسئولیت معاف گردد شرایط لازم برای تحقق مسئولیت مدنی عبارتند از:
1ـ لزوم بروز خسارت یا ضرر
2ـ ارتکاب فعل زیانبار یا ترک فعل زیانبار
3ـ احراز رابطه سببیت بین فعل یا ترک فعل زیانبار و زیان وارده
بخش نخست
مفهوم ضرر و اقسام آن
1-1- مفهوم ضرر
مفهومضرر یا خسارت را هر فردی می‌داند. در هرجا که نقص در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی از دست داده شود یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخص لطمه‌ای واردآید می‌گویند ضرری ایجاد شده است.
وضرر را به طریق دیگر نیز می‌توان بیان کرد: عبارت است از کاستن یا از دست دادن آن وضع طبیعی و یا مقرری قانونی که مطلوب انسان است. جای شک و تردید نیست که در این تعریف (کاهش یا از دست دادن وضع طبیعی و یا مقرری قانونی، تثبیت و مطلوبیت) به ؟؟؟ کیفیت‌ها و کمیت‌ها قابل اختلاف می‌باشد لذا ممکن است با نظریه ماهیت ضرر که همواره در احوال و رویدادهای شخصی نمودار خواهد گشت صدها قسم تصور شود. مثلاً اقسام ضرر را با توجه به شخص متضرر که می‌توان به قابل تحمل و غیرقابل تحمل یا قابل جبران و غیرقابل جبران تقسیم‌بندی نمود. ولی ما در ایجاد و قسم کلی ضرر یعنی ضرر مادی و ضرر معنویرا مختصراً بیان می‌نمائیم. نخست ضرر مادی. ضرر مادی (مالی) زیانی است که بخاطر از بین رفتن اعیان اموال (مانند سوختن خانه و کشتن حیوان) یا کاهش ارزش اموال (مثل احداث کارخانه‌ای که باعث کاهش بهای املاک مجاور شود) و مالکیت معنوی (مانند آسیب رساندن به شهرت تجاری و نام تجارتی و علامت صنعتی) یا از بین رفتن منفعت و حق شروع اشخاص برای آنان ایجاد می‌شود.
صدمه‌هاییکه به سلامت و حیات شخص وارد می‌شود و زیانهای مالی نیز برای او به بار می‌آورد: مانند هزینه درمان و از کار افتادگی و کفن و دفن. بطور مختصر اینطور می‌توان گفت که کاستن از دارایی شخص و جلوگیری از فزونی آن به هر عنوان که باشد اضرار به اوست. ضرر ممکن است از اثر از بین رفتن مالی باشد یا در نتیجه از دست دادن منفعتی و اینک مختصراً به بیان ضرر معنوی می‌پردازیم که در ادامه مفصل‌تر توضیح خواهیم داد. تعریف زیان معنوی دشوار است و برای اینکه مفهومی از آن را بدست داشته باشیم می‌توان گفت صدمه به منافع عاطفی و غیرعاطفی است مانند احساس درد جسمی و رنج‌های روحی از بین رفتن آبرو و حیثیت و آزادی، تعیین مرز بین ضررهای مادی و معنوی بطور قاطع ممکن نمی‌باشد همه حال می‌توان زیانهای معنوی را نیز به دو گروه تقسیم کرد:
الف: زیانهای وارد به حیثت و شهرت و بطور خلاصه آنچه در زبان عرف سرمایه یا دارایی معنوی شخص است.
ب: لطمه به عواطف و ایجاد تألم و تأثر روحی که شخص، با از دست دادن عزیزان خود، یا ملاحظه درد و رنج آنان می‌بیند.
1-2- ضرر قابل جبران
درزندگی اجتماعی سود و زیان بهم آمیخته است. هرکس نفعی می‌برد به گونه‌ای باعث ضرر دیگران می‌شود. ولی همه این ضررها مسئولیت بوجود نمی‌آورد. بسیاریاز خسارات لازمه زندگی اجتماعی است و عرف پدیده اغماض به آن نگاه می‌کند. مثلاً وقتی در حراجی شما کالا را زودتر می‌خرید به دیگری ضرر می‌رسد ولی عرف آن را ضرر محسوب نمی‌کند حقوق ضررهای نامتعارف و غیرمشروع را باعث مسئولیت می‌داند بهمین خاطر در ابتدای م اق‌م‌م آمده که «هر کس بدون مجوز قانونی موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول ناشی از خسارات خود باشد.


پایان


نامه


ضرر


و فعل


زیانبار


رشته


حقوق


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه حقوق؛ سببیت بین ضرر و… | شبکه مقاله

... بین ضرر و فعل زیانبار، در ... پایان نامه رشته حقوق, ... پایان نامه ضرر و فعل ...

مقالات و تحقیقات و پایان نامه رشته حقوق

... و پایان نامه های رشته حقوق ... پایان نامه ضرر و فعل ... پایان نامه ضرر و فعل زیانبار ...

پایان نامه حقوق سببیت بین ضرر و فعل زیانبار

دسته: دانشگاهی – سایر موارد; فرمت فایل دانلودی: zip; فرمت فایل اصلی: doc; تعداد صفحات: 145

پایان نامه سببیت بین ضرر و فعل زیانبار

دانلود پایان نامه با موضوع سببیت بین ضرر و فعل زیانبار، در قالب word و در 136 صفحه، قابل ...

پایان نامه ضرر و فعل زیانبار رشته حقوق - نیک فایل

نیک فایل - مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پایان نامه ضرر و فعل زیانبار رشته حقوق | ناب ترین …

» پایان نامه ضرر و فعل زیانبار رشته ... ضرر و فعل زیانبار رشته حقوق ... پایان نامه: ...

پایان نامه حقوق؛ سببیت بین ضرر و

توضیحات: پایان نامه حقوق ؛ با موضوع سببیت بین ضرر و فعل زیانبار ، در قالب فایل word و در ...

موضوعات پایان نامه رشته حقوق خصوصی 515موضوع

... قهری و ضرر و ... فعل حقوقی; حواله در حقوق ... پایان نامه در رشته حقوق خصوصی ...

ضرر و فعل زيانبار | مقاله,تحقیق,پایان نامه

ضرر و فعل زيانبار مقدمه: ... دانلود پایان نامه فروشی, رشته ... ضرر و فعل زیانبار.

پایان نامه ضرر و فعل زیانبار رشته حقوق | مرجع دانلود پایان ...

خانه » رشته حقوق » پایان نامه ضرر و فعل زیانبار رشته حقوق. ... کامل پایان نامه ضرر و فعل ...

موضوعات پایان نامه رشته حقوق خصوصی 515موضوع

... قهری و ضرر و ... فعل حقوقی; حواله در حقوق ... پایان نامه در رشته حقوق خصوصی ...

پایان نامه ضرر و فعل زیانبار رشته حقوق – ..::مجله …

... ضرر و فعل زیانبار رشته حقوق. ... پایان نامه ضرر و فعل ... نامه ضرر و فعل زیانبار ...

موضوعات پایان نامه رشته حقوق-گرایش حقوق

موضوعات پایان نامه رشته حقوق ... قهری و ضرر و ... فعل حقوقی . حواله در حقوق ...

ضرر و فعل زیانبار-word :: مقاله, تحقیق, پایان نامه

ضرر و فعل زیانبار ضرر و فعل زیانبار مقدمه: یکی ... پایان نامه. ... رشته حقوق ...

موضوعات پایان نامه رشته حقوق خصوصی 515موضوع

... قهری و ضرر و ... فعل حقوقی; حواله در حقوق ... پایان نامه در رشته حقوق خصوصی ...

پایان نامه حقوق؛ سببیت بین ضرر و… | شبکه مقاله

... بین ضرر و فعل زیانبار، در ... پایان نامه رشته حقوق, ... پایان نامه ضرر و فعل ...

پایان نامه احراز رابطه سببیت بین ضرر و فعل زیانبار

رابطه سببیت و ضرر ; سببیت فعل زیانبار; ... پایان نامه رشته حقوق; پایان نامه ضابطه و معیار ...

ضرر و فعل زيانبار | مقاله,تحقیق,پایان نامه

ضرر و فعل زيانبار مقدمه: ... دانلود پایان نامه فروشی, رشته ... ضرر و فعل زیانبار.

موضوعات پایان نامه رشته حقوق-گرایش حقوق

موضوعات پایان نامه رشته حقوق ... قهری و ضرر و ... فعل حقوقی . حواله در حقوق ...

پایان نامه حقوق سببیت بین ضرر و فعل زیانبار

دسته: دانشگاهی – سایر موارد; فرمت فایل دانلودی: zip; فرمت فایل اصلی: doc; تعداد صفحات: 145

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته حقوق خصوصی | …

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته حقوق خصوصی ... قهری و ضرر و ... زیانبار صغار ...

پایان نامه سببیت بین ضرر و فعل زيانبار

... در این فایل ضرر و فعل زيانبار مورد ... سببيت پایان نامه رشته حقوق پایان نامه ...

پایان نامه حقوق؛ سببیت بین ضرر و… | شبکه مقاله

... بین ضرر و فعل زیانبار، در ... پایان نامه رشته حقوق, ... پایان نامه ضرر و فعل ...

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته حقوق خصوصی | …

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته حقوق خصوصی ... قهری و ضرر و ... زیانبار صغار ...

ضرر و فعل زیانبار-word :: مقاله, تحقیق, پایان نامه

ضرر و فعل زیانبار ضرر و فعل زیانبار مقدمه: یکی ... پایان نامه. ... رشته حقوق ...

موضوعات پایان نامه رشته حقوق-گرایش حقوق

موضوعات پایان نامه رشته حقوق ... قهری و ضرر و ... فعل حقوقی . حواله در حقوق ...

پایان نامه حقوق؛ سببیت بین ضرر و

توضیحات: پایان نامه حقوق ؛ با موضوع سببیت بین ضرر و فعل زیانبار ، در قالب فایل word و در ...

پایان نامه ضرر و فعل زیانبار رشته حقوق – ..::مجله …

پایان نامه ضرر و فعل زیانبار رشته حقوق. پایان نامه ضرر و فعل زیانبار ... پایان نامه: ...

کتاب اصول گرافیک کامپیوتری Marschner و Shirley - ویرایش چهارم (2016)

دیکشنری معین

برنامه فیبوناچی و فاکتوریل به زبان C

آموزش ویری

اطلس تاریخ ایرانامکان‌پذیری رشد و تغذیه دیفن باخیا آمونه‌آ “تروپیک اسنو” در بستر کشت گلدانی اصلاح شده با ورمی‌کمپوست باگاس نیشکر

نقشه منطقه 3 اصفهان با فرمت cad

تاثیر تلویزیون بر رشد مهارت های گفتاری

ریکاوری عکس های پاک شده گوشی