دانلود رایگان


معماری ایرانی - دانلود رایگاندانلود رایگان مقدمههنر جوهره‌اي استكه در ذات هر ايراني به فضل الهي به وديعه نهاده شده است. به همين علت جلوه‌هايهنر در تمام مظاهر و مقوله هاي زندگي ايراني مانند:‌ معماري،

دانلود رایگان

مقدمه

هنر جوهره‌اي استكه در ذات هر ايراني به فضل الهي به وديعه نهاده شده است. به همين علت جلوه‌هايهنر در تمام مظاهر و مقوله هاي زندگي ايراني مانند:‌ معماري، نقاشي ، خط و كتابت ،پارچه‌بافي، قالي وگليم‌بافي، فلزكاري، سفالگري و ...... در طول تاريخ بروز و ظهورداشته و دنيايي از زيباييها، ذوق، خلاقيت و ابتكار را پديد آورده است.

يكي از مظاهرانعكاس هنر ايراني در معماري اين سرزمين است. هنرمند معمار ايراني، از ابتداي كارو از هنگام بكارگيري آجر كه از مصالح اوليه احداث بنا به شمار مي‌رفته زيباتريننقشها و طرحها را هنگام احداث ديوارها وپوشش گنبد ها وگوشواره ها، مقرنس‌ها و طاقنماها خلق كرده است و در روند تكاملي آنبا گره چيني، گل‌اندازي، گره‌سازي و آجركاري خفته و رفته، شاهكارهاي بي‌نظيري رابه وجود آورده است.

هنگام استفاده ازگچ با خلق گچبريهايي با نقوش هندسي، گياهي، دنيايي از خلاقيت را كه در دنيا بي نظير مي‌باشد آفريده و در استفادهاز چوب براي پنجره ها و درها با بهره‌گيري از فنوني نظير منبت، مشبك، معرق، كنده‌كاري،خاتم‌سازي و نقاشي روي چوب، اعجاز باور نكردني را پديد آورده است.

براي تزيين بنا ازكاشيهايي نظير يك رنگ، هفت رنگ، معرق، طلايي و .... شيشه و آيينه در شكلها و رنگهاو ابعاد گوناگون، مدد جسته و دنيايي از زيبايي و خلاقيت و هنر را عرضه كرده و همهاينها به همراه حجاريهاي زيبا، بنا هاييرا در جاي جاي ايران بر پا و استوار كرده است.

بدون ترديد تحققاين همه زيباييها و خلاقيت جز به مدد عشق به معبود امكان‌پذير نبود، چرا كهبيشترين جلوه آنها را در مسجد، محراب و زيارتگاه مي‌توان ديد.

بناهاي مذهبي،همواره مورد احترام و توجه ملل و اقوام مختلف در طول تاريخ بوده است، و به لحاظهمين اهميت، پيوسته كاملترين تجربه هاي هنري هنرمندان برجسته هر دوره تاريخي درخدمت معماري و تزيين نقوش به كار رفته در احداث چنين اماكني بوده است. اين علاقه وتوجه و بذل سرمايه هاي مادي و معنوي، نه از باب منافع اقتصادي و اغراض مادي، بلكهبر مبناي كشش و علاقه‌اي قلبي بر اساس گرايش فطري مردم به مكاتب الهي بروز كردهاست. چه بسا مردمي كه با مشكلات و تنگناهاي اقتصادي قرين بوده، اما در سرمايه‌گذاريبراي مظاهر معنوي، از جمله بناهاي وابسته به مقدسات مذهبي، از هيچگونه ايثاريفروگذار نكرده اند.

بناهاي رفيع و باشكوهي كه در طول تاريخ براي معابد، مساجد و كليساها، ‌سربرافراشته‌اند، با يكپشتوانه قلبي و عشق حقيقي همراه بوده است.

در تاريخ اسلام،مسجد در رأس توجه مردم، به ويژه هنرمندان معتقد به مباني ديني قرار داشته است. دردوره هايي كه اثري ازپيشرفتهاي علمي و صنعتي در هيچ كجاي عالم ديده نمي شود،برجسته‌ترين آثار معماري جهان، از ميان مساجد بزرگ در جاي جاي سرزمنيهاي اسلامي برجاي مانده است،‌ اگر چه به علل گوناگون، بويژه هجوم ارتشهاي متجاوز بيگانه بهكشورهاي اسلامي بسياري از ابنيه مهم و مساجد تاريخي دچار تخريب و ويراني شده وآثار مهم مكتوب و ميراث فرهنگي مسلمين كه دستخوش غارت و آتش‌سوزي در كتابخانه‌هايمهم جهان اسلام شده است، ما را از گنجينه‌هاي مهمي محروم كرده است،‌ با اين حالآنچه بر جاي مانده، خود دريچه‌اي است برايشناخت عظمت معماري به كار رفته در بناي مساجد بزرگ تاريخي، بويژه آن كه در معماري و كاشيكاري بناها، مظاهرمعنوي و مفاهيم والاي مذهبي چه در انتخاب رنگ و چه در انتخاب شكل و فرم بسيارماهرانه تلفيق شده‌اند،‌ و فضايي به وجود آورده است كه انسان شيفته معنويت را بسويخود مي خواند.

فصل اول


- مسجد درمعماري ايران

- عملكردهايمساجد مختلف

-خصوصيات فضاهاي كالبدي مسجد

« مسجد » در معماري ايران.

در هنر و معماريايراني و به ويژه معماري مساجد با دو پديده شكل و محتوا يا عينيت و ذهنيت - و دريك كلام قالب و روح مواجهيم.

هنر معماري دارايسه جنبه است يكي جايگاه اثر در شهر يا معماري شهري ، طراحي خود بنا يا حجم اثر، ودر نهايت هنرهاي وابسته به معماري كه شامل مواردي چون نور و رنگ و نقش است، مي‌گرددكه اين اخير با آنكه نقشي محوري در آنچه كه معماري ايراني نا ميده مي‌شود دارد،اما در دوره‌هاي پسين، اين شيوه يا مهجور گشته يا نقشي حاشيه‌يي يافته است. حالآنكه چنين ظرفيتي را دارد كه فضا سازي كند و بدون اينكه تركيب احجام نامتجانسضرورت يابد، فضاهاي دلخواه را ايجاد نمايد.

انسان- و به تبعاو اثر هنري- موجوديت نمي يابد، مگر آنكه قالب و روحي داشته باشد. قالب و روح دووجه منفك يا همراه و تركيبي نيستند، بلكه وجوهي محشور و عجيبند كه هيچ كدام بدونديگري موجوديت و معنا نمي يابد. نه هر قالبي محمل هر روحي است و نه روحي تاب نشستنبر هر قالبي را دارد. اين دو تنها با يكديگر موجوديت مي يابد و رشد مي كنند ومرتبت وجودي مي‌يابند.

در هنر معماري،اثر و روح حاكم بر جابجايي آن از يكديگر منفك نيستند و نمي‌توانند كه باشند. نمي‌توانفضايي را تخيل نمود، بدون آنكه صورت و شمايلي برايش قائل گشت و به همين عنوان نميتوان صورت و شمايلي تصور نمود و مصالح آن را در نظر نداشت. روح فراخ در همنشين باقالب تنگ همچون انيسش خرد و تحقير مي‌گردد يا قالب شكسته بر مي‌دارد. قالب فراخنيز ذليل روح خرد شده، ويرانه مي‌شود. اين دو تنها بار شد متناسب و همپاي يكديگر،كارا و زيبنده مي‌گردند. در فضاسازي ايراني علاوه بر تركيب يا انتزاع حجمي، ازنقوش و رنگ و نور پردازي هم، به منظور القاي انتزاع يا تركيب فضايي استفاده شايانو قابل توجهي مي شود به اين معنا كه در يكفضاي راسته، شكست نور يا تفرق نقوش، قطعه‌اي را مجرد يا گسسته مي نماياند و بالعكسبدين لحاظ شناخت نقوش و در رأس آن گره بنايي، در فضا‌سازي ايراني نقشي مؤثر وناگزير دارد.

موضوع قالب و روحدر بيان هنري و فضاسازي معماري، نه ماجرايراكب و مركب كه بحث وجود و موجوديت است. تذهيب كاران در طراحي، اشكالي را مي‌آفرينندكه «مداخل» نام دارد و آن صورت اشكالي است كه «روالت» به هنگام نقش‌پردازي خودبخود «بوم آلت» را نيز مد نظر دارد. و هيچ يك از آلتهاي «رو» و «بوم» بدون ديگري موجوديت نمي‌يابند. اما هر مداخلي مناسب هرزمينه‌اي نيست. به اين معنا كه تيزي و پخي يا راستگي و نقوس نقش مداخل را، نهاراده نقشبند كه منظور نظر او، يعني مكانت و فضا سازي نقش است كه تعيين مي كند.هرچند كه رنگ و نور نيز در اين نقوش تأثير ناگزير و بسزا دارند، مداخلنهايتاً در پيچيده‌ترين و رفيع‌ترين مرتبتخود به گره بنايي مبدل مي‌شود. گره در مسير تحول خود از مداخل تا گره و از گره تا« گره در گره » و حتي « شاه گره » تا آنجا پيش مي رود كه به شطرنج معماران معروفمي‌گردد. اما در اين عرصه همچنان انعطاف و قالب خود را به صور و طرق مختلف حفظ مي‌نمايدو به گره كند و تند و شل و در مواضعي دستگردان مبدل مي شود كه به انضمام رنگ،قوالبي هم شأن و محشور با روح حاكم بر فضا سازي است.

معرفت حاكم بر هراثر معماري يا شهري، نقشي بنيادين در تحول شخصيت و ادراك حيثيت آن اثر در طول زمانو همچنين در احساس مخاطبان ايفا مي نمايد. نقوش در فضاسازي نقشي تعيين كنندهدارند. فضا سازي مناسب، با مجموعه تمهيدات مندرج در آن رمز ماندگاري و موجبجاودانگي اين آثار در طول حيات بشري گرديده است.

كاربرد نقوش درحيثيت خارجي و فضاسازي دروني هر اثر معماري، مؤثر و بلكه تعيين‌كننده است. گرهبنايي در ميان نقوش ايراني جايگاهي رفيع و بي مانند دارد، تا آنجا شايد نقش ديگريهمچون گره در فضاسازي معماري ايراني عموميت نيافته و دخيل نگشته است.

عملكردهاي مساجد مختلف

همانگونه كه ديناسلام، تنها دين عبادت و پرستش و توجه به آداب و مراسم عبادي نيست و حوزه نفوذاحكام و قوانين آن شامل همه ابعاد و عرصه زندگي فردي و جمعي است، مسجد نيز، تنهافضايي ويژه براي عبادت نمي باشد.

بلكه علاوه برجلسه‌هاي وعظ و ارشاد مسلمين، حلقه‌ها و مجالس درس و بحث نيز در آن تشكيل مي‌شد ومي‌شود. حتي پس از اواخر قرن سوم و اوايل قرن چهارم هجري كه فضاي مدرسه به صورتيجدا و متمايز از مسجد پديد آمد، همواره در برخي از مسجد‌ها تدريس علوم مذهبي تاقرن و دهه‌هاي اخير ادامه داشته است. علاوه بر اين اغلب مسجدها سنگر مبارزهاجتماعي مردم عليه حكام جبار، و كانون تجمع مردم در هنگام خوف و اضطرار بوده است.

مسجدها را از نظردامنه تنوع و حوزه كاركرد هاي آنها مي توان به چهار گروه طبقه‌بندي كرد: گروهنخست، شامل مسجدهاي جامع و مسجدهاي بزرگي مي‌شود كه توسط سلاطين، وزاء و حكامساخته مي شدند. اداره عموم اين مسجدها توسط باني يا مأموران دولتي صورت مي گرفت وآنان در اغلب موارد به هر كسي اجازه پيشنمازي يا تدريس در اين مكان را نمي دادند بلكه اشخاصي كه موردتاييد باقي قرار مي‌گرفتند به منصب پيشنمازي يا تدريس برگزيده مي‌شدند. دربرخي ازمسجدهاي جامع، چند پيشنماز همزمان به اقامه نماز مي‌پرداختند و پيروان هر مذهب ومسلك با اقتدا به پيشواي خود، نماز برگزار مي‌كردند.

- گروه دوم، شاملمسجد هاي متوسطي مي‌شود كه توسط بزرگان محلي، علما و يا مشاركت عمومي مردم ساختهمي شد. در بسياري از اين مساجد ها براي پيشنماز و ديگر افراد مسجد، شرط خاصي وجودنداشت و از محدوديتهايي كه در مساجد نوع اول ايجاد مي‌شد، خبري نبود. هرچند بايدتوجه داشت كه بعضي اوقات، پيرامون هر مذهب براي خود مسجد جداگانه‌اي مي‌ساختند كهپيشنماز و مدرسان آن از پيروان شاخه‌هاي همان مذهب بودند.

- گروه سوم ، شاملمسجد- مدرسه‌ها مي‌شود. با وجود آنكه تعداد اين مسجد - مدرسه ها بسيار اندك وانگشت شمار است، اما اهميت آنها از جهت اينكه دو عملكرد عبادي و آموزشي، همزمان وبه موازات يكديگر، هر كدام بخشي از فضاي كالبدي را به خود اختصاص داده‌اند، قابلتوجه است. مسجد و مدرسه بسيار جالب آقا بزرگ در كاشان ، و مسجد و مدرسه سيد در اصفهاناز بارزترين نمونه هاي اين گروه از مسجدها هستند.

گروه چهارم، شاملمسجدهاي بسيار كوچكي مي‌شود كه عمده‌ترين و شايد تنها عملكرد آنها، جنبه عباديآنها بوده است و تنها در آنها نماز بجا آورده مي شد. مثلاً در نايين برخي ازمسجدهاي كوچك هستند كه مساحتي درحدود ده متر مربع دارند. اين مسجدها توسط افرادخيرخواه در محله‌ها يا در امتداد بدنه بازار و مراكز اقتصادي ساخته مي شدند.

خصوصيات فضاهاي كالبدي مسجد

مسجدهاي اوليهبسيار ساده ساخته مي‌شدند و فضاي كالبدي آنها متشكل از شبستاني بدون در بود كه درجلوي آن حياط يا فضاي باز نيمه محصوري وجود داشت. بتدريج و با گذشت زمان و روي كارآمدن حكومتهاي سلطنتي، بر عظمت و شكوه معماري مسجدها افزوده شد.

در ايران، عناصرياز معماري بومي در فضاي كالبدي مسجدها مورد استفاده قرار گرفت. ايوان، يكي از اينعناصر بود. نخست، يك ايوان در شبستان اصلي و سپس دو ايوان روبه‌روي يكديگر كه اغلبيكي به ورودي اختصاص داشت، به ساختمان مسجد اضافه شد. تعداد اين ايوان‌ها در مرحله‌اياز تكامل طرح مسجد، به چهار عدد رسيد. عنصر ديگر، عبارت از چهار طاقي‌هايي بود كهدر پيش از اسلام به عنوان بخشي از فضاي آتشكده‌ها و آتشگاهها مورد بهره‌برداريواقع مي‌شد و پس از اسلام بعضي از آنها به عنوان مسجد مورد استفاده قرار گرفت. اينعنصر و گنبد به صورت گنبد خانه، در بخش شبستان اصلي مسجد به كار گرفته شد و برعظمت فضاي مسجد افزود. بدين ترتيب روند شكل‌گيري فضاي كالبدي مسجد منجر به تكوينطرح فضاهاي چهار ايواني شد. طرح فضاهاي چهار ايواني كه پيش از اسلام نيز شناختهشده بود، متأثر از جهان‌بيني و فرهنگ ايران باستان و در ارتباط با جهات چهارگانهمقدسي كه در ارتباط با فضاي مثالي و توجه به حركت و سير خورشيد، شكل گرفته بود.طرح مزبور چنان مورد استقبال قرار گرفت كه نه تنها در ساختمان مسجدها، بلكه دربناي مدرسه‌ها و كاروانسراها نيز به كار برده شد. البته اين طرح بيشتر در مسجدها وساير بناهاي بزرگ به كار برده مي‌شد و عموميت استفاده از آن، مانع از تكوين درفضاهاي معماري نمي‌شد.

مسجدهاي جامع، ازجنبة روند شكل‌گيري فضاهاي كالبدي، به دو گروه تقسيم مي‌شوند. گروه اول، شاملمسجدهايي كه ساختمان آنها در طول تاريخ تغيير شكل پذيرفته و در هر دوره، فضاهايي به آنها الحاق شده و بخشهايي ازآن را تغيير شكل داده‌اند. مسجد جامع اصفهان نيز كه هستة اولية آن پيش از زمان آل‌بويهساخته شده بود، در دورة مزبور و پس از آن در عهد سلجوقيان و در دوره‌هاي بعد،همواره شاهد تغييراتي در فضاي كالبدي خود بوده است.

گروه دوم، شاملمسجدهايي است كه از ابتدا با نقشه‌‌اي از پيش طرح شده ساخته مي‌شدند. و هيچ تغييرشكلي را نمي‌پذيرفتند. اين مسجدها كه اغلب متعلق به دورة صفويه و بعد از آن هستند،بيشتر به صورت بنايي مجزا از فضاهاي كالبدي پيرامون خود و گاهي بي‌تفاوت نسبت بهآنچه در برخي از جوانب و اطرافشان وجود داشت، ساخته مي‌شدند. اين مسجدها با داشتنيك ورودي عظيم و با شكوه ، خود را از فضاهاي اطرافشان متمايز مي‌ساختند و نظربيننده را جلب مي كردند.

تزيين بناهايمذهبي با آجر كه در زمان سلجوقيان رايج، و در دورة ايلخانان تكامل يافته بوده، دردورة صوفيان جاي خود را به تزيين پركار و گستردة كاشي‌كاري داد. تزيين ساختمان بهطور عمده متوجه فضاي دروني بنا بود و پوستة خارجي بنا بسيار ساده بود و در اغلبموارد با كاهگل پوشانده مي‌شد. تنها جايي كه در نماي خارجي تزيين مي‌شد و خود راجلوه‌گر مي‌ساخت، فضاي ورودي بنا بود. تزيين ورودي مسجدها و ساير بناها از دورةايلخانان به بعد، بسيار مورد توجه قرر گرفت. در اين بناها، فضاهاي ورودي، بسيارمرتفع و با شكوه ساخته مي‌شد.

بعد از دورةهخامنشي گنبد، كه در پي نياز و ضرورتي فني - ساختماني، براي پوشش فضاي بزرگ بدوناستفاده از چوب، در زمان اشكانيان اختراع شد و در آن دوره و سپس در عهد ساسانياندر ساختمان كاخها و آتشكده‌ها مورد استفاده قرار مي‌گرفت و پس از آن براي پوششبخشي از آن فضاي شبستان به كار گرفته مي‌شد به سبب استفاده زياد از آن در مسجدها وساير فضاهاي مذهبي موجب شد كه مفهومي سمبليك كسب كند و به عنوان نشانه و سمبليبراي فضاهاي مذهبي مورد توجه قرار گيرد. جنبة نمادي و سمبليت گنبد از چنان قدرتيبرخوردار شد كه امروزه براي بيان جنبة مذهبي ساختمان مسجد ‌ها، مورد استفاده قرارمي‌‌گيرد و هنوز هيچ عنصر و شكلي نتوانسته است جاي آن را بگيرد و حتي تصور چنينتحولي در آيندة نزديك دشوار به نظر مي‌رسد.

مناره: همان گونه كه از مفهوم واژه آن بر مي‌‌آيد، عنصري جهت تبادلاطلاعات از راه دور توسط آتش، و به طور كلي محل آتش بود و پيش از اسلام كاربردداشت. اين عنصر پس از اسلام ابتدا به صورت ساده و منفرد براي خواندن اذان و آگاهكردن مسلمانان از وقت نماز به كار مي‌رفت. عنصر مزبور پس از قرن پنجم و ششم هجري،پس از پذيرش كاربردي فني در جنب سر در ورودي‌ها و جنب ايوانهاي اصلي مسجدها و سايربناهاي مذهبي، به صورت عنصري نمايشي و تزييني درآمد و جنبه‌‌اي نمادي به خود گرفت.


نكتة بسيار مهم درمورد عناصر فوق، اين است كه با وجود آن كه امروزه آنها به عنوان سمبل و نشانه‌اياز فضاهاي مذهبي شناخته شده‌اند، اما اين امر لزوماً به اين معني نيست كه عناصرمزبور در زمان گذشته و در همة دوره‌ها و در همة شهرها، داراي چنين مفهومي كهامروزه دارند، بوده‌اند؛ هر چند كه پذيريش وجوه مشتركي بين مفاهيم و جنبة ادراكيآنها در طول تاريخ ممكن است...


رایگان


دانلود


مقاله


پژوهش


تحقیق


ورد


word


معماری


مسجد در معماري ايران


خصوصيات فضاهاي كالبدي مسجد


سبک شناسی معماری ایرانی


ویژگی های معماری ایران


تاریخچه معماری ایرانی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


گنبد سلطانیه، شاهکاری از معماری ایرانی + عکس

گنبد سلطانیه به عنوان شاهکاری از معماری دوره اسلامی، به عنوان بلندترین گنبد آجری ...

کدسیتی-سایت تخصصی معماری - معماری

کدسیتی | پروژه معماری, دانلود پروژه ساختمان, پایان نامه معماری, معماری, دتایل, معمار ...

گذری بر تاریخچه هنر معماری در ایران | پژوهشهای ایرانی

شاید به جرات بتوان گفت برای اولین بار ایرانی ها بودند كه آجر را درست كرده و از آن در ...

معماری E T O O O D - معماران معاصر ایران

معماری ,ایران, معمار, درباره معماری, ساختمان, نقشه ... 5578 خبر در اتووود : معماران معاصر ...

دانشجوی ایرانی | دانلود کتاب | دانلود جزوه | دانلود …

«دانلود رایگان کتاب ، دانلود رایگان جزوه ، دانلود رایگان اسلاید ، دانلود رایگان فایل ...

روشهای طراحی و تولید صنعتی - معماری ایرانی

روشهای طراحی و تولید صنعتی . سرفصل درس. هدف: آشنایی با مبناهای طراحی صنعتی و روش های ...

دانشجوی ایرانی | دانلود کتاب | دانلود جزوه | دانلود …

«دانلود رایگان کتاب ، دانلود رایگان جزوه ، دانلود رایگان اسلاید ، دانلود رایگان فایل ...

معماری - خانه های تاریخی کاشان، اوج شکوه معماری ایرانی

معماری - خانه های تاریخی کاشان، اوج شکوه معماری ایرانی - lمعماری نوین - معماری

پرشین بلاگ نخستین سرویس وبلاگ فارسی

پرشین بلاگ امکان ایجاد یک وبلاگ فارسی رایگان را برای شما فراهم میکند تا خاطرات ...

عکاس ایتالیایی که شیفته معماری ایرانی شد - BBC …

این لینک‌ها خارج از بی‌بی‌سی است و در یک پنجره جدید باز می‌شود به گفته رومی، "آشنایی ...

P30World Forums - انجمن های تخصصی پی سی ورلد

P30World Forums - انجمن های تخصصی پی سی ورلد. خوش آمديد به P30World Forums - انجمن های تخصصی پی سی ورلد.

مرکز معماری ایران - خانه

اولین و تخصصی ترین مرکز آموزش معماری در ایران

معمار ایرانی - ریاضیات و معماری

معماری هنر و دانش طراحی بناها و سایر ساختارهای کالبدیست. تعاریف جامع تر، بیش‌تر ...

پرشین بلاگ نخستین سرویس وبلاگ فارسی

پرشین بلاگ امکان ایجاد یک وبلاگ فارسی رایگان را برای شما فراهم میکند تا خاطرات ...

معماری هخامنشیان - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

معماری هخامنشیان به دست‌آوردهای ایرانیان هخامنشی در ساخت شهرهای (تخت جمشید، شوش، ...

عکاس ایتالیایی که شیفته معماری ایرانی شد - BBC …

این لینک‌ها خارج از بی‌بی‌سی است و در یک پنجره جدید باز می‌شود به گفته رومی، "آشنایی ...

معمار ایرانی - ریاضیات و معماری

معماری هنر و دانش طراحی بناها و سایر ساختارهای کالبدیست. تعاریف جامع تر، بیش‌تر ...

P30World Forums - انجمن های تخصصی پی سی ورلد

P30World Forums - انجمن های تخصصی پی سی ورلد. خوش آمديد به P30World Forums - انجمن های تخصصی پی سی ورلد.

بانک اطلاعات شرکت ها و کارخانجات و تولیدکنندکان …

بانک اطلاعات صنایع شرکت ها کارخانجات و تولیدکنندگان ایران با بیش از 100,000 شرکت و واحد ...

معماری - خانه های تاریخی کاشان، اوج شکوه معماری ایرانی

معماری - خانه های تاریخی کاشان، اوج شکوه معماری ایرانی - lمعماری نوین - معماری

باشگاه مهندسان ایران - iran-eng

باشگاه مهندسان ایرانی, دانشگاه, مهندسان ایرانی, مهندسان ايراني, مهندسين ايراني, ايران ...

سخنان بزرگان معماری در مورد معماری

انجمن عمران و معماری سیویلتکت ملت دیزاین = ارزان ، متفاوت ، حرفه ای

معمار ایرانی - ریاضیات و معماری

معماری هنر و دانش طراحی بناها و سایر ساختارهای کالبدیست. تعاریف جامع تر، بیش‌تر ...

بانک اطلاعات شرکت ها و کارخانجات و تولیدکنندکان …

بانک اطلاعات صنایع شرکت ها کارخانجات و تولیدکنندگان ایران با بیش از 100,000 شرکت و واحد ...

نقــــــش نگـــــــار |بزرگترین بانک اطلاعاتی معماری و ...

فتوشاپ در معماری ، فیلم فارسی آموزش پست پروداکشن در معماری ، آموزش نرم افزارهای ...

دانشجوی ایرانی | دانلود کتاب | دانلود جزوه | دانلود …

«دانلود رایگان کتاب ، دانلود رایگان جزوه ، دانلود رایگان اسلاید ، دانلود رایگان فایل ...

باشگاه مهندسان ایران - iran-eng

باشگاه مهندسان ایرانی, دانشگاه, مهندسان ایرانی, مهندسان ايراني, مهندسين ايراني, ايران ...

پاورپوینت مهندسی جوشکاری پیشرفته فصل هفدهم:مواد سختی استحاله ای فولادهای کربنی و آلیاژی

تحلیل و مقایسه زبان برنامه نویسی جاوا و C

شناخت فضای شهری 45 صمستند سریالی ظهوردجال(27)

اموزش عکاسی پیشرفته و هنری

دانلود فایل بایوس لپ تاپ Asus Eee PC 904HDاموزش عکاسی پیشرفته و هنری

نقشه منطقه 3 اصفهان با فرمت cad