دانلود رایگان


عنوان: تاثیر رابطه بین رضايت شغلي بر مولفه هاي تعهد سازماني )وفاداري، هويت و درگیري سازماني( در كاركنان شهرداري تهران - دانلود رایگاندانلود رایگان عنوان:تاثیر رابطه بین رضايت شغلي بر مولفه هاي تعهد سازماني)وفاداري، هويت و درگیري سازماني( در كاركنان شهرداري تهرانجفهرست مطالبعنوان صفحهچكيدهفصل اول:کليات

دانلود رایگان عنوان:
تاثیر رابطه بین رضايت شغلي بر مولفه هاي تعهد سازماني
)وفاداري، هويت و درگیري سازماني( در كاركنان شهرداري تهران


ج
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده
فصل اول:کليات تحقيق
1 - 1 مقدمه . .. . .. . .. . ... ................................ ................................ ................................ ................................ 3
1 - 2 بیان مساله . .. . .. . .. . ........................... ................................ ................................ ................................ 4
1 - 3 اهمیت و ضرورت تحقیق . .. . .. . .... ................................ ................................ ................................ 6
1 - 4 اهداف تحقیق . .. . .. . ....................... ................................ ................................ ................................ 7
1 - 4 - 1 هدف کلی . .. . .. . ....................... ................................ ................................ ................................ 7
1 - 4 - 2 اهداف جزئی . .. . .. . ................... ................................ ................................ ................................ 8
1 - 5 سوال های تحقیق . .. . .. . .................. ................................ ................................ ................................ 8
1 - 6 متغیرهای تحقیق . .. . .. . ................. ................................ ................................ ................................ 8
1 - 7 تعاریف مفهومی اصطلاحات . .. . .. . ............................... ................................ ................................ 9
1 - 8 تعاریف عملیاتی تحقیق . .. . .. . ..... ................................ ................................ ................................ 12
1 - 9 مدل اولیه تحقیق . .. . .. . ................ ................................ ................................ ................................ 14
فصل دوم:مبانی نظری و پيشينه تحقيق
2 - 1 مقدمه . .. . .. . .. . ................................ ................................ ................................ ................................ 16
2 - 2 رضایت شغلی . .. . .. . .................... ................................ ................................ ................................ 17
2 - 2 - 1 مفهوم رضایت شغلی. . .. . .. . ..... ................................ ................................ ................................ 19
2 - 2 - 2 اهمیت رضایت شغلی . .. . .. . .. ................................ ................................ ................................ 20
2 - 2 - 3 معیارهای رضایت شغلی . .. . .. . ............................... ................................ ................................ 21
2 - 2 - 4 پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی . .. . ........................... ................................ 24
2 - 2 - 5 نظریه های رضایت شغلی . .. . .. . ............................. ................................ ................................ 27
2 - 2 - 6 انواع ارزیابی برای اندازه گیری رضایت شغلی . .. . ............................ ................................ 31
2 - 2 - 7 پرسشنامه رضایت نامه . .. . .. . ................................ ................................ ................................ 31
2 - 2 - 8 محتوای توصیف کار . .. . .. . .... ................................ ................................ ................................ 32
2 - 2 - 9 بررسی رضایت کار . .. . .. . ...... ................................ ................................ ................................ 32
2 - 2 - 10 تئوری رضایت کار . .. . .. . .... ................................ ................................ ................................ 32
د
ادامه ی فهرست مطالب
عنوان صفحه
2 - 3 تعهد سازمانی . .. . .. . ..................... ................................ ................................ ................................ 35
2 - 3 - 1 تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 41
2 - 3 - 2 اهمیت تعهد سازمانی .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 42
2 - 3 - 3 انواع تعهد .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 42
2 - 3 - 4 عوامل موثر بر تعهد سازمانی .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 44
2 - 3 - 5 مدل های تعهد سازمانی . .. . .. . ................................ ................................ ................................ 47
2 - 3 - 5 - 1 مدل سه بخشی تعهد سازمانی)مدل آلن و می یر( . .................. ................................ 47
2 - 3 - 5 - 2 مدل استیرز و همكاران . .. . .. . ............................ ................................ ................................ 50
2 - 3 - 5 - 3 مدل مودی و همكاران . .. . .. . .............................. ................................ ................................ 52
2 - 3 - 6 فرآیند ایجاد تعهد سازمانی . .. . .. . ............................ ................................ ................................ 55
2 - 3 - 7 تأثیر مالكیت کارکنان بر تعهد سازمانی . .. . ......... ................................ ................................ 56
2 - 3 - 8 نتایج مطلوب تعهد سازمانی برای فرد، گروه کاری . ..................... ................................ 58
2 - 3 - 9 نتایج نا مطلوب تعهد سازمانی برای فرد، گروه کاری و سازمان . ... ................................ 59
2 - 3 - 10 عوامل موثر در تعهد سازمانی کارکنان . .. . ....... ................................ ................................ 59
2 - 3 - 11 راهكارهایی برای افزایش تعهد سازمانی .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 62
2 - 3 - 12 انواع ارزیابی های اندازه گیری تعهد سازمانی: . .. . ............................. ................................ 62
2 - 3 - 13 پرسشنامه تعهد سازمان یافته مودی، پورتر و استیرز . ................. ................................ 62
2 - 3 - 14 هویت سازمانی. . .. . .. . ............ ................................ ................................ ................................ 69
2 - 3 - 15 درگیری سازمانی . .. . .. . ......... ................................ ................................ ................................ 71
2 - 3 - 16 وفاداری سازمانی . .. . .. . ......... ................................ ................................ ................................ 73
2 - 4 شهرداری تهران . .. . .. . .................. ................................ ................................ ................................ 74
2 - 4 - 1 مناطق 22 گانه شهرداری تهران . .. . ..................... ................................ ................................ 75
2 - 4 - 1 - 1 شهرداری منطقه ی 1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 76
2 - 4 - 1 - 2 شهرداری منطقه ی 2 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 77
2 - 5 پیشینه تحقیق . .. . .. . ..................... ................................ ................................ ................................ 77
2 - 5 - 1 پیشینه داخلی تحقیق . .. . .. . ..... ................................ ................................ ................................ 77
ه
ادامه ی فهرست مطالب
عنوان صفحه
2 - 5 - 2 پیشینه خارج از کشور . .. . .. . ... ................................ ................................ ................................ 81
فصل سوم:روش تحقيق
3 - 1 مقدمه . .. . .. . .. . ................................ ................................ ................................ ................................ 83
3 - 2 روش تحقیق . .. . .. . ...................... ................................ ................................ ................................ 83
3 - 3 جامعه و نمونه آماری . .. . .. . ....... ................................ ................................ ................................ 83
3 - 4 ابزار گردآوری داده ها . .. . .. . ........ ................................ ................................ ................................ 84
3 - 5 روایی و پایایی ابزار اندازه گیری . .. . ....................... ................................ ................................ 85
3 - 6 روش جمع آوری اطلاعات . .. . .. . ............................... ................................ ................................ 86
3 - 7 شرحی بر آمار توصیفی و استباطی . .. . ................... ................................ ................................ 87
3 - 7 - 1 آمار توصیفی . .. . .. . ................ ................................ ................................ ................................ 87
3 - 7 - 2 آمار استنباطی . .. . .. . ............... ................................ ................................ ................................ 87
3 - 8 روشهای آماری مورد استفاده . .. . .. . ............................ ................................ ................................ 87
فصل چهارم:تجزيه و تحليل داده ها
4 - 1 مقدمه . .. . .. . .. . ................................ ................................ ................................ ................................ 90
4 - 2 آمار توصیفی. . .. . .. . ........................ ................................ ................................ ................................ 90
4 - 3 آمار استنباطی . .. . .. . ..................... ................................ ................................ ................................ 99
فصل پنجم:نتيجه گيری و پيشنهادها
5 - 1 مقدمه . .. . .. . .. . ............................. ................................ ................................ ................................ 104
5 - 2 بحث و نتیجه گیری . .. . .. . ......... ................................ ................................ ................................ 104
5 - 2 - 1 بحث و نتیجه گیری فرضیه اول . .. . .................. ................................ ................................ 104
5 - 2 - 2 بحث و نتیجه گیری فرضیه دوم . .. . .................. ................................ ................................ 105
5 - 2 - 3 بحث و نتیجه گیری فرضیه سوم . .. . ................. ................................ ................................ 105
5 - 2 - 4 بحث و نتیجه گیری فرضیه چهارم . .. . .............. ................................ ................................ 105
5 - 2 - 5 بحث و نتیجه گیری فرضیه پنجم . .. . ................ ................................ ................................ 106
5 - 3 محدویت های تحقیق . .. . .. . ..... ................................ ................................ ................................ 106
5 - 4 پیشنهادها . .. . .. . ....................... ................................ ................................ ................................ 107
و
ادامه ی فهرست مطالب
عنوان صفحه
5 - 4 - 1 پیشنهادهای برخواسته از نتایج تحقیق . .. . ...... ................................ ................................ 107
5 - 4 - 2 پیشنهاد به سایر محققین . .. . .. . ............................ ................................ ................................ 107
5 - 5 مدل نهایی تحقیق. . .. . .. . ............ ................................ ................................ ................................ 108
پرسشنامه................................................................................................................................. 109
منابع و مآخذ........................................................................................................................... 114
ز
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2 - 1 نتایج مطلوب تعهد سازمانی . .. . ................... ................................ ................................ 58
جدول 2 - 2 نتایج نامطلوب تعهد سازمانی . .. . ................. ................................ ................................ 59
جدول 2 - 3 بررسی نیازمندیها و تواناییها از نظر زیمک. . .. . ............................. ................................ 66
جدول 4 - 1 توصیف سن افراد نمونه . .. . ......................... ................................ ................................ 90
جدول 4 - 2 در صد فراوانی پاسخگویان به پرسش نامه رضایت شغلی . ...... ................................ 91
جدول 4 - 3 در صد فراوانی پاسخ گویان پرسش نامه تعهد سازمانی . ....... ................................ 93
جدول 4 - 4 توصیف متغیر رضایت شغلی . .. . ................. ................................ ................................ 93
جدول 4 - 5 توصیف متغیر هویت سازمانی . .. . ................ ................................ ................................ 94
جدول 4 - 6 توصیف متغیر درگیری سازمانی . .. . ............. ................................ ................................ 95
جدول 4 - 7 توصیف متغیر وفاداری . .. . .. . ........................... ................................ ................................ 96
جدول 4 - 8 آزمون KMO جهت مناسب بودن عناصر برای متغیر رضایت شغلی . .................... 97
جدول 4 - 9 آزمون KMO جهت مناسب بودن عناصر برای متغیر هویت سازمانی . .................... 98
جدول 4 - 10 آزمون KMO جهت مناسب بودن عناصر برای متغیر درگیری سازمانی . ............... 98
جدول 4 - 11 آزمون KMO جهت مناسب بودن عناصر برای متغیر وفاداری سازمانی . ............... 99
جدول 4 - 12 توصیف آزمون t تک نمونه برای فرضیه اول . ..................... ................................ 99
جدول 4 - 13 آزمون t برای فرضیه اول . .. . .................. ................................ ................................ 100
جدول 4 - 14 آزمون گاما برای فرضیه دوم . .. . ............. ................................ ................................ 100
جدول 4 - 15 آزمون پیرسون برای فرضیه سوم . .. . ....... ................................ ................................ 101
جدول 4 - 16 آزمون پیرسون برای فرضیه چهارم. . .. . .... ................................ ................................ 101
جدول 4 - 17 آزمون پیرسون برای فرضیه پنجم . .. . ...... ................................ ................................ 102
ح
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 2 - 1 مدل رضایت شغلی . .. . .. . ................................ ................................ ................................ 30
نمودار 2 - 2 مدل سه بخشی تعهد سازمانی "آلن ومی یر" . ........................ ................................ 49
نمودار 2 - 3 عوامل موثر بر افزایش تعهد سازمانی )مدل استیرز و پورتر( . ................................ 51
نمودار 2 - 4 پیش شرط های تعهد سازمانی)مدل مودی و همكاران( . .......... ................................ 52
نمودار 2 - 5 تاثیر مالكیت کارکنان بر تعهد سازمانی . .. . ... ................................ ................................ 57
نمودار 4 - 1 توصیف درصد فراوانی میزان سن افراد نمونه . ........................ ................................ 91
نمودار 4 - 2 توصیف درصد فراوانی پاسخهای داده شده به متغیر رضایت شغلی . ...................... 94
نمودار 4 - 3 توصیف درصد فراوانی پاسخهای داده شده به متغیر هویت سازمانی . .................... 96
نمودار 4 - 4 توصیف درصد فراوانی پاسخهای داده شده به متغیر درگیری سازمانی . ................. 96
نمودار 4 - 5 توصیف درصد فراوانی پاسخهای داده شده به متغیر وفا داری سازمانی . ............. 97
ط
فهرست اشكال
عنوان صفحه
شكل 1 - 1 مدل اولیه تحقیق . .. . .. . ...... ................................ ................................ ................................ 14
شكل 2 - 2 مناطق 22 گانه شهرداری تهران)سایت رسمی شهرداری تهران( . ............................... 75
شكل 5 - 1 مدل اولیه تحقیق . .. . .. . ... ................................ ................................ ................................ 108عنوان:


تاثیر


رابطه


بین


رضايت


شغلي


بر


مولفه


هاي


تعهد


سازماني


)وفاداري،


هويت


و


درگیري


در


كاركنان


شهرداري


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


رازهای کسب و کار مبتنی بر اینترنت(بسته طلایی)

بنر لایه باز روز معلم

دانلود پاورپوینت طراحی سوالات استاندارد

دانلود تحقیق آشنایی کامل با جرم کلاهبرداری

avr

نقشه منطقه 3 اصفهان با فرمت cad

رمان آناهیتاکسب درامد واقعی از اینترنت

نرم افزار پرسشنامه شخصیتی 16 عاملی کتل