دانلود رایگان


ادبیات و تاریخچه تحقیق قیمت تمام شده - دانلود رایگاندانلود رایگان ادبیات و مبانی نظری قیمت تمام شده  فرمت فایل اصلی:  word حجم فایل  زیپ   :  2.75 MB  تعداد کل صفحات :  72 صفحه فهرست مطالب  فصل دوم به شرح زیر می باشد : فصل دوم –

دانلود رایگان

ادبیات و مبانی نظری قیمت تمام شده  

فرمت فایل اصلی:  word 

حجم فایل  زیپ   :  2.75 MB 

تعداد کل صفحات :  72 صفحه

 

فهرست مطالب  فصل دوم به شرح زیر می باشد :

فصل دوم ادبيات موضوع تحقيق و مروري بر تحقيقات انجام شده

سير تاريخي بهاي تمام شده ............................................................................................................. 13

ابتكارات ونوآوري‌هاي اساسي………………………………18

وظايف حسابداري صنعتي................................................................................................................. 32

مقايسه حسابداري مالي وحسابداري بهاي تمام شده............................................................................ 33

استفاده از اطلاعات بهاي تمام شده توسط مديران............................................................................... 34

روشهاي طبقه‌بندي مفاهيم بهاي تمام شده....................................................................................... 35

معرفي دشت ورامين......................................................................................................................... 73

آب و هوا......................................................................................................................................... 74

درجه حرارت.................................................................................................................................... 75

بارندگي........................................................................................................................................... 75

رطوبت نسبي................................................................................................................................... 76

باد.................................................................................................................................................. 76

منابع آب‌هاي سطح.......................................................................................................................... 77

آبهاي زيرزميني................................................................................................................................ 82

مخزن زيرزميني............................................................................................................................... 82

نياز آبي گياهان................................................................................................................................ 83

روش آبياري.................................................................................................................................... 84

تاثير توزيع كشت‌ها در مصرف آب..................................................................................................... 85

وضعيت توزيع آب در قبل از احداث شبكه آبياري................................................................................ 85

وضعيت توزيع آب در امروز................................................................................................................ 86

خلاصه فعاليت‌هاي واحد توزيع آب.................................................................................................... 87

آب بها............................................................................................................................................ 90

مروري بر تحقيقات انجام شده در خصوص موضوع تحقيق................................................................. 91

 

فهرست منابع.................................................................................................................................. 147

 

قسمتی از متن اصلی تحقیق و پژوهش

2-1- سير تاريخي بهاي تمام شده 

2-1-1- ارزيابي تحولات بين قرن پانزدهم تاشروع انقلاب صنعتي

ابداع سيستم ثبت در دو طرفه توسط پاچيوليدر قرن چهاردهم، در واقع نقطه عطفي در تاريخ دانش حسابداري است. انديشمنداني چون نيچه(فيلسوف)، ماكس وبر(جامعه شناس)، سومبارت (تاريخدان) و شومپيتر (اقتصاددان) سيستم دفترداريدو طرفه را به لحاظ تاثير قابل ملاحظه و تسهيل پيشرفتهاي بعدي و تحول جامعه بشري ستوده‌اند.با عنايت به اينكه ابداع مذكور، چارچوبي براي پيشرفت و پيدايش ساير قلمروهاي تخصصيحسابداري ايجاد نمود.

حسابداري قبل از انقلاب صنعتي، اساساً وظيفهثبت مبادلات خارجي يك واحد اقتصادي را با ساير واحدها، كه ناشي رواج تجارت در آن زمانبود، به عهده داشت و به همين جهت در اين دوره به ندرت سيستمهاي هزينه‌يابي به چشم مي‌خورد.متون دفترداري اين دوره عمدتاً براي راهنمايي و استفاده تجار نوشته شده و از چگونگيثبت مبادلات داخلي در آنها ذكري به عمل نيامده است. با اين حال، نمونه‌هاي محدودي ازسيستمهاي ابتدايي به عنوان استثناء و درمراتب پائين حرفه‌اي يافت مي‌شود، براي مثالخانواده فوگر  كه در زمينه ذوب فلزات و حفاريمعادن مس و نقره در اتريش فعاليت داشتند، از اوايل سال 1577، هزينه‌هاي مواد و دستمزدرا در حسابي به عنوان ((حساب معدن و كارخانه ذوب فلز)) جمع‌آوري مي‌كردند و هزينه‌هايحمل و نقل ساير هزينه‌ها نيز در  حساب ديگريخلاصه مي‌شد. حساب كارخانه وقتي هزينه‌اي انجام مي‌شد بدهكار، و هنگامي كه محصول ارسالمي‌شد بستانكار مي‌گرديد. سرانجام، جمع هزينه‌هاي توليدي (مواد و دستمزد) محاسبه شدهبود و سود حاصل از فروش انواع مختلف سنگ معدن و فلزات در اين سيستم معين مي‌شد.

كريستوفرپلانتين  يكي از ناشران قرن شانزدهم نيز از روشي همانند سيستمهزينه‌يابي سفارش كار استفاده مي‌كرد. او براي هر كتاب حساب معين جداگانه‌اي داشت وهزينه‌هاي كاغذ، دستمزد و ساير هزينه‌هاي قابل تشخيص با كتاب مربوط را در آن جمع‌آوريمي‌نمود. حسابهاي هزينه كتابها و حسابهاي مالي هماهنگ بودند و پس از اينكه چاپ كتابپايان مي‌يافت، با يك ثبت كل هزينه‌هاي هر كتاب به همراه تعداد آن به حسابي با عنوان((كتابهاي موجود در انبار)) انتقال مي‌يافت. روش او تقريباً همانند روش نگهداري دايمموجوديها بود. فروش كتابها نيز به همراه تعداد و مبلغ آنها در همين حساب بستانكار مي‌گرديد.

در سال 1750، جيمز دودسون  در كتابش با عنوان ((روشهاي دفترداري))  سيستم هزينه‌يابي را در يك كارخانه كفاشي تشريحكرد. همچنين جريان هزينه‌ها را از يك مرحله به مرحله ديگر توليد، افزايش ارزش كالايدر جريان ساخت و تفكيك هزينه‌ها را بر اساس انواع كفشها نشان داد. بطور كلي در ايندوره، تلاشهاي انجام شده بر حسابداري صنعتي نوين تاثير مهمي نداشته است. بررسي سيستمهايهزينه‌يابي ابتدايي، كه در سطور پيشين اشاره‌اي به آنها شد، نشانگر دو خصوصيت مهم آنهاست:

1-         تمركزو جمع‌آوري هزينه‌ها در حسابهاي كنترل

2-         مقايسهبين جمع هزينه‌هاي محصول و بهاي فروش آن براي تعيين سودآوري.

وجود اين دو ويژگي مهم، ناشي از تمايل تاجرانآن روزگار به دانستن منافع حاصل از هر نوع فعاليت تجاري، هر سفر بازرگاني، خريد و فروشيك كالاي خاص و يا مشاركت خاص در امور بازرگاني بوده است. تا اواخر اين دوره پيشرفتمهم ديگري در اين زمينه حاصل نگرديد.

2-1-2. پيدايش و تكوين حسابداري صنعتي نوين(بين سالهاي 1885-1920)

 

فهرست منابع تحقیق و پژوهش

فهرست منابع و مأخذ

1-ابوالفضل ملك محمدي، «بررسي نحوه ارزيابي و تعيين بهاي تمام شده پرژوه‌ها وواحدهاي فني در شركت‌هاي بزرگ مشاور در ايران» (دانشگاه تهران، پايان‌نامهكارشناسي ارشد، 1374) منتشر نشده.

2- ايران نژاد پاريزي،مهدي،‌«روش تحقيق» ،‌(موسسه تحقيقات و آموزش مديريت 1378)

3-راهنماي بهره‌برداري از شبكه‌ آبياري زهكشي دشت ورامين، جلد اول،‌ 1379

4-سجادي نژاد،‌حسن ،‌« اصول هزينه‌يابي و روشهاي حسابداري صنعتي»،‌1367

5-سلطاني ،‌شكور «بررسي شاخصه‌ها و ارايه مدل بهبود بهره‌وري در توليد آب شرب»، 1377

6-شركت بهره‌برداري از شبكه‌هاي آبياري و زهكشي استان شهرتهران، گزارش عملكرد، 1378

7-شركت بهره‌برداري از شبكه‌هاي آبياري و زهكشي استان شهرتهران، گزارش عملكرد، 1379

8-شركت بهره‌برداري از شبكه‌هاي آبياري و زهكشي استان شهرتهران، گزارش عملكرد، 1380

9-شركت بهره‌برداري از شبكه‌هاي آبياري و زهكشي استان شهرتهران، گزارش عملكرد، 1381

10-عبده تبريزي،حسين ومحمد حسين نوروزعلي ، « حسابداري مديريت جلد 2»، 1369

11-محمد حسين كاكوئي نژاد،‌ حسابداري مديريت: «گذشته ، حال و آينده» بررسيهايحسابداري ، سال اول، شماره دوم، 1371

12-محمد عرب مازار يزدي «حسابداري صنعتي» 1375

13-مركز تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي، «حسابدار صنعتي – برنامه‌ريزي وكنترل» جلد اول1366

14-مهاب قدس، «گزارش پايانه طرح ورامين گرمسار»،‌1370

15-هوارس بروك و چارلز پالمر«اصول و كاربرد حسابداري صنعتي، جلد اول» ترجمه حسن مدركيان، 1372.

16-هورن گرن،‌«حسابداري صنعتي» ترجمه علي پارسائيان، 1368

[1] Bergström, P. (1998)“Bootstrap Methods and Applications in Econometrics- a Brief Survey”, WorkingPaper, Department of Economics, Uppsala University

2. Hall,P. (1994), “Methodology and Theory for the Bootstrap” by R.F. Engle and D.L.McFadden, Elsevier Science B.V.

3.Horwitz, J. (1997), “Bootstrap Methods in Econometrics: Theory and Numerical Performance”, Cambridge UniversityPress

4. Li, H. And Maddala, G.S. (1996) “Bootstrapping Time Series Models”.


دانلود ادبیات قیمت تمام شده


دانلود مبانی نظری قیمت تمام شده


دانلود ادبیات و تاریخچه قیمت تمام شده


مبانی نظری قیمت تمام شده


منابع و مواخذ قیمت تمام شده


جزوه آموزشی قیمت تمام شده


قیمت تمام شده


دانلود پروژه کارشناسی ارشد حسابداری


دانلود پایان نامه قیمت تمام شده


دانلود پروژه ارشد قیمت تمام شده


پژوهش و تحقیق


کارشناسی ارشد مدیریت مالی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


نوزادان تازه متولد شده من و شما را چگونه میبینند؟! - …

نوزادان تازه متولد شده من و شما را چگونه میبینند؟! آیا تابحال به این موضوع فکر کرده اید که ...

تحقیقات,مقاله ها و پايان نامه هاي آماده - حقوق

به دلیل بروز بودن وبلاگ از صفحات دیگر نیز دیدن کنید. تحقیقات,مقاله ها و پايان نامه هاي آماده ...

مقالات آموزنده - كامپيوتر و تاريخچه ي پيدايش و

مقالات آموزنده - كامپيوتر و تاريخچه ي پيدايش و اجزاي آن - مقالات آموزنده

ادبیات و مبانی نظری قیمت تمام شده - سایت …

ادبیات و مبانی نظری قیمت تمام شده. ... ادبیات موضوع تحقیق و مروری ... سیر تاریخی بهای تمام شده ...

دانلود سؤالات و پاسخ تشریحی شیمی کنکور از سال …

دانلود سؤالات و پاسخ تشریحی شیمی کنکور از سال 85 تا 91 به صورت دسته بندی شده. با تشکر از حامد ...

ادبیات و مبانی نظری قیمت تمام شده - سایت …

ادبیات و مبانی نظری قیمت تمام شده. ... ادبیات موضوع تحقیق و مروری ... سیر تاریخی بهای تمام شده ...

تحقیقات,مقاله ها و پايان نامه هاي آماده - حقوق

به دلیل بروز بودن وبلاگ از صفحات دیگر نیز دیدن کنید. تحقیقات,مقاله ها و پايان نامه هاي آماده ...

ادبیات و تاریخچه تحقیق فرهنگ سازمانی

ادبیات و تاریخچه تحقیق قیمت تمام شده. قیمت: 10,000 ... ادبیات و تاریخچه تحقیق فرهنگ ...

نحوه تهیه پیشینه و ادبیات نظری تحقیق | علمي و

نحوه تهیه پیشینه و ادبیات نظری تحقیق. پیشینه تحقیق از مهمترین قسمتهای یک پژوهش و به ویژه در ...

دانلود تحقیق بهای تمام شده و حسابداری صنعتی

دانلود تحقیق بهای تمام شده و ... موجودیها و قیمت تمام شده ... تحقیق تاریخچه ...

تحقیقات,مقاله ها و پايان نامه هاي آماده - رشته علوم …

به دلیل بروز بودن وبلاگ از صفحات دیگر نیز دیدن کنید. تحقیقات,مقاله ها و پايان نامه هاي آماده ...

دانلود تحقیق بهای تمام شده و حسابداری صنعتی

دانلود تحقیق بهای تمام شده و ... موجودیها و قیمت تمام شده ... تحقیق تاریخچه ...

تحقیقات,مقاله ها و پايان نامه هاي آماده - حقوق

به دلیل بروز بودن وبلاگ از صفحات دیگر نیز دیدن کنید. تحقیقات,مقاله ها و پايان نامه هاي آماده ...

دانلود تحقیق بهای تمام شده و حسابداری صنعتی

دانلود تحقیق بهای تمام شده و ... موجودیها و قیمت تمام شده ... تحقیق تاریخچه ...

دانلود سؤالات و پاسخ تشریحی شیمی کنکور از سال …

دانلود سؤالات و پاسخ تشریحی شیمی کنکور از سال 85 تا 91 به صورت دسته بندی شده. با تشکر از حامد ...

بورس اوراق بهادار تهران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

منابع. سنگینیان، علی. «تاریخچه بورس اوراق بهادار تهران و سیر تحولات آن». روزنامه دنیای ...

مقالات آموزنده - كامپيوتر و تاريخچه ي پيدايش و

مقالات آموزنده - كامپيوتر و تاريخچه ي پيدايش و اجزاي آن - مقالات آموزنده

نرگس آباده

دارچین یکی از قدیمی‌ترین انواع ادویه شناخته شده توسط بشر است و شهرت عسل نیز از زمانی که ...

نرگس آباده

دارچین یکی از قدیمی‌ترین انواع ادویه شناخته شده توسط بشر است و شهرت عسل نیز از زمانی که ...

تئوري محدوديت ها : يك ارزيابي مقايسه اي (ظرفيت حاشيه اي = حاشيه سود )

آیا کوروش بزرگ همان ذوالقرنین است؟

پروژه اصول حفاظتی در رله جريان زياد

حل تمرین کتاب مکانیک سیالات سنجل - ویرایش سوم

تئوري محدوديت ها : يك ارزيابي مقايسه اي (ظرفيت حاشيه اي = حاشيه سود )

مقاله ای پیرامون موضوع قاچاق

پلان آپارتمان مسکونی با جزئیات کامل

مقاله علمی امنیت در محاسبات ابری

پوستر لایه باز طرح psd تبلیغاتی شرکتی