دانلود رایگان


بازرسي فني و ايمني در صنعت نفت و گاز - دانلود رایگاندانلود رایگان فهرست مطالبعنوان                                                                                              صفحهمقدمه و تاريخچه .................... 1فصل

دانلود رایگان

فهرست مطالب

عنوان                                                                                              صفحه

مقدمه و تاريخچه .................... 1

فصل اول............................. 4

آشنايي باكدها و استانداردها......... 4

نتيجه گيري حداكثر پريود بين بازرسي ها 8

استانداردهاي پوشش................... 11

استانداردهاي باز دارنده خوردگي...... 12

استاندارد آستري يا LINING............ 13

استاندارد ملاحظات خوردگي در طراحي.... 14

بازرسي فني.......................... 16

تعريف بازرسي فني.................... 16

خوردگي.............................. 16

زيان هاي خوردگي..................... 17

فصل دوم............................. 21

پايش خوردگي (CORROSIONMONITORING) چيست؟ 21

تغيير مقاومت پلاريزاسيون............. 26

بازرسي عيني......................... 30

فصل سوم............................. 40

فصل چهارم........................... 48

حفاظت رويه بيرني.................... 50

اثر توپكراني (توپك هاي پاكسازي)..... 51

تركيب دو رو پيگ راني و زدودن شيميائي پارافين 62

كنترل خوردگي داخلي.................. 64

فصل پنجم............................ 65

خوردگي خارج لوله.................... 67

خوردگي عمومي........................ 69

آزمايش خوردگي....................... 72

فصل ششم............................. 84

آرايش تحريك مجموعه مبدل ها.......... 88

دقت اندازه گيري عمق با توجه به ناصفاي سطوح  89

منابع فارسي......................... 92

منابع انگليسي....................... 93 

فصل اول:

اولين گام جهت تأسيساين سازمان مهم از پالايشگاه ابادان شروع گرديد آن هم به دليل حوادث خطرناك پيش آمدههمانند انفجار و آتش سوزي در سال هاي اوليه شروع كار پالايشگاه، كه باعث ضررهايهنگفت مالي و جاني گرديد.

در سال 1948 ريفورمرشماره 8 دچار آتش سوزي شد و باعث خسارت مالي حدود 5 ميليون دلار گرديد.

آشنايي باكدها واستانداردها

1) كد ASME

در مورد طراحي وساخت بوليرها مخازن تحت فشار و دستگاه هايهسته مي باشد.

2) كد ANSI – B – 31

در مورد طراحي وساخت لوله ها و PIPINGمي باشد.

3) استانداردASTM

شامل چند جلد است وخواص مكانيكي و عناصر شيميايي تشكيل دهنده آلياژ را در بر دارد.

4) استاندارد B.S

5) استاندارد DIN

6) كد TEMA

در مورد طراحيمكانيكي و فرآيندي مبدل هاي حرارتي مي باشد و شامل سه بخش است.

7) كد EJMA

در مورد طراحي Expansion Joint مي باشد.

8)كد API

داراي جلدهاي زياديمي باشد و موارد مورد مصرف بازرسي فني عبارتند از:

API: 5L –1104 – 650 – 620 – 510 – 570- 598

9) كد NBIC

10) NACE

انجمن مهندسينخوردگي آمريكا است و مشتمل بر سه بخش اصلي است:

TM: تست مواد

RP: توصيه ها

MR: احتياجات متريال جه سرويس هاي مختلف

مهمترين كدهاي مورداستفاده در واحدهاي بهره برداري:

الف) Piping Inspection Code – API 570

كه در مورد بازرسي،تعمير و تغيير و Rerating لوله ها و Piping در حال بهره برداري مي باشد كه شامل 7 فصل مي باشد و سه فصل مهمآن به صورت اجمال عبارت است از :

 تقسيم بندي Piping:

كد API – 570 با توجه بهسرويس لوله ها آنها را به سه كلاس تقسيم بندي مي كند:

كلاس يك:

اين سرويس ها دارايپتانسل خطر زيادي مي باشند و عبارتند از:

سرويس هاي H2S با بيشتر از 3%وزني

لوله هاي اباشاميدني كه در كنار اين لاين ها مي باشند.

كلاس دو:

سرويس هاي ديگرفرآيندي كه در كلاس يك نيستند عبارتند از:

اسيدهاي قوي داخلسايت و كاستيك

كلاس سه:

سرويس هايي كه قابلاشتعال هستند ولي قابليت بخار شدن آنها كم است:

لاين هاي محصول

اسيدها و كاستيك هايخارج از سايت

عمر باقي ماده:

عمر باقيمانده سيستمهاي Piping براساس فرمولزير محاسبه مي شوند:

(1) 

] ( حداقل ضخامت مورد نياز ) tmin – (ضخامت واقعي ) tact [

                                                                                       = ( سال ) عمر باقيمانده

                       RATE .CORR .                                       

  

 

 

 (2)                                                           

1) اين فرمول براساس ANSI B31.3مي باشد كه در مورد طراحي لاين ها است.

2) P عبارت است از  فشار تنظيم شرهاي ايمني مسير

3) D قطر خارجي

4)S تنش مجاز

5) E ضريب جوش

6) Y ضريبي است كهدر جداول آمده است

7) خوردگي مجاز(Corrosion Allowance)را نبايد به M.R.Tاضافه نمود.

Corr. Rate يا محسابه نرج خوردگي نيز خيلي مهم ست و به سه روش محاسبه مي شود(البته براي يك دستگاه جديد و يا سرويسي كه شرايط ان تغيير كند):

1) نرخ خوردگي كهدقيقاً توسط استفاده كننده دستگاه در سرويس مشابه تعيين شده است.

2) اگر مورد يكموجود نباشد به وسيله اطلاعات و تجربه بازرس در سرويس مشابه تعيين گردد.

3) اگر با دو روشفوق اين امر تحقق نيابد، مي بايست به صورت واقعي اندازه گيري انجام شود. زمان بيندو اندازه گيري حدود 000/1 ساعت باشد.

4) نظر به اين كهمحاسبه نرخ خوردگي فوق العاده مهم است بعضي از كدها آن را به دو روش بيان مي كنند.

بزرگترين عدد ازفرمول هاي بالا در نظر گرفته مي شود و در محاسبات عمر باقيمانده به كار مي رود.

نتيجه گيري حداكثرپريود بين بازرسي ها:

حداكثر پريود بينبارسي ها (داخلي يا در حين بهره برداري) نبايد از نصف عمر باقي مانده دستگاه يا 10سال تجاوز نمايد (هر كدام كمتر بود در نظر گرفته شود). در صورتي كه تشخيصداده  شود كه چهار سال ديگر دستگاه ايمنبوده و كار مي كند دوره بازرسي حداكثر دو سال پيش بيني مي شود.

استانداردهاي وزارتنفت (IPS) در رشته حفظت در برابر خوردگي (حفاظت فني)

اصولي ترين، سادهترين و ارزانترين راه مبارزه با خوردگي و كاهش خسارات ناشي از آن در صنايع نفترعايت استانداردهاي IPS و به ويژه استانداردهاي حفاظت فني است.

استاندارد كردنعبارت است از فرآيند تدوين، ابلاغ و كاربستن استاندارد و هدف آن ايجاد يا افزايشنظم و ترتيب و راهنمائي براي حل مسئل تكرار شونده در موارد علمي، فني و اقتصادياست.

استاندارد برايمهندس به مثابه رساله براي مؤمن و قانون براي شهروند است و بدون استاندارد مهندسيابتر است.

در صنعت نيز چنانچهرعايت استاندارد جدي گرفته نشود وضيت مشابهي به وجود خواهد آمد كه نتيجه همه آنهافقر و بيچارگي و عقب افتادگي اقتصادي و اجتماعي خواهد بود.

استانداردهاي IPS در رشته خوردگيو حفاظت در برابر آن (حفاظت فني IPS – TP)

اصولي ترين، سادهترين و ارزانترين راه مبارزه با افت خوردگي و كاهش خسارات ناشي از آن در صنايع،رعايت استانداردهاي معتبر مربوط به خوردگي و حفاظت به طور عموم، و در صنايع نفترعايت استانداردهاي حفاظت فني به طور اخص مي باشد.

خوشبختانهاستانداردهاي IPSدر رشته حفاظت فني چه از نظر موضوع و چه از جهت مطالب و معيارها از جامعيت بسيارخوبي برخوردار بوده و مي توان ادعا نمود كه اين مجموعه منسجم در سطح شركت هاي نفتيبي همتاست و مي تواند نيازهاي صنايع نفت كشور را در زمينه استانداردهاي حفاظت درمقابلخوردگي به خوبي براورد نمايد.


استانداردهاي حفاظتفني اساسا بر دو محور خوردگي سطح خارجي EXTERNALCORROSION و خوردگي سطوح داخلي INTERNAL CORROSIONتأسيسات پايه ريزي شده و براي هر مورد استانداردهاي مورد نياز تهيه گرديده است.

1) استاندردهاي مربوط به حفاظت سطوح خارجي (EXTERNAL CORROSION): استانداردهاي حافظت فني در زمينه خوردگي سطوح خارجي بر پايه محيط خورنده اي كه تأسيسات فلزي در آنها قرار مي گيرند طرح ريزي گرديده است و براي هر محيط مشخص استاندارد هاي حفاظتي مورد نياز تهيه شده ا


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ایمنی،بهداشت و محیط زیست - pogc.ir

مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست: واحد ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت نفت و گاز پارس:

معرفی دانشگاه - put.ac.ir

آشنايي با دانشگاه با توجه به اهميت صيانت منابع عظيم نفت و گاز در كشور، تربيت نيروي انساني ...

سایت مرجع دانلود پروژه پایان نامه مقاله - مهندسی برق و ...

محیطی امن و مناسب جهت رفاه محققین و دانشجویان برای دانلود پایان نامه، مقاله و پروژه های ...

Ghavanin.com : Iran Law Database Leading and powerfull ...

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي^، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

مهندســـــــــــــی مکانیــــــــــک - مقالات

مهندســـــــــــــی مکانیــــــــــــــــــــــــک این وبلاگ یک منبع تقریبا کاملی، برای ...

لیست شرکت های شرکت کننده در نمایشگاه نفت و گاز

فرآب ساختمان مركزی : تهران، میدان ولی عصر، خیابان ولی عصر، خیابان شهید شهامتی، شماره 41

1. مقررات مستند/مرتبط - law.dotic.ir

ردیف شماره عنوان تاریخ تصویب شماره ابلاغ تاریخ ابلاغ بند و تبصره تصویب کننده توضیحات

رويدادهای سال 1357 - roshd.ir

پانزدهم خرداد 1357: بازگشت به بالای صفحه: از چند روز قبل اعلامیه‌هایی در مشهد و چند شهر دیگر ...

ارگونومي و كاربرد آن :: مقاله در راهكار مديريت

حبيبي، احسان اله. 1377. ارگونوميك شغلي ( دستيابي و ارتقاء سطوح ايمني و بهداشت از طريق طراحي ...

سایت مرجع دانلود پروژه پایان نامه مقاله - مهندسی برق و ...

محیطی امن و مناسب جهت رفاه محققین و دانشجویان برای دانلود پایان نامه، مقاله و پروژه های ...

www.hospitalhealth.blogfa.com

نوع مطالعه. مواردي که الزاماً بايستي در روش اجراي طرح توضيح داده شود. بررسي بيماران

کتاب دایرکتوری مقدم --- راهنمای تجارت و صنایع ایران

50 آرايشي و بهداشتي. 50- 1 آرايشي (عطر و ادكلن - خمير ريش - انواع تيغهاي بهداشتي - لوازم آرايش ...

اداره مشاوره و پاسخ نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري …

كليه حقوق براي اداره مشاوره و پاسخ نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري محفوظ مي باشد.

www.hospitalhealth.blogfa.com

نوع مطالعه. مواردي که الزاماً بايستي در روش اجراي طرح توضيح داده شود. بررسي بيماران

ایمنی،بهداشت و محیط زیست - pogc.ir

مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست: واحد ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت نفت و گاز پارس:

رويدادهای سال 1357 - roshd.ir

پانزدهم خرداد 1357: بازگشت به بالای صفحه: از چند روز قبل اعلامیه‌هایی در مشهد و چند شهر دیگر ...

دانلود سوالات سال های گذشته آزمون ارشد و دکتری و

دانلود سوالات سال های گذشته آزمون ارشد و دکتری و آزمون های استخدامی ،,سوالات ارشد سراسری ...

ایمنی،بهداشت و محیط زیست - pogc.ir

مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست: واحد ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت نفت و گاز پارس:

سایت مرجع دانلود پروژه پایان نامه مقاله - مهندسی برق و ...

محیطی امن و مناسب جهت رفاه محققین و دانشجویان برای دانلود پایان نامه، مقاله و پروژه های ...

www.hospitalhealth.blogfa.com

نوع مطالعه. مواردي که الزاماً بايستي در روش اجراي طرح توضيح داده شود. بررسي بيماران

همایش های نفت ، گاز و پتروشیمی : همایش ها ، کنفرانس ها و ...

کنفرانس های نفت ، گاز و پتروشیمی سال 1395 - کنفرانس های نفت ، گاز و پتروشیمی سال های گذشته ...

www.hospitalhealth.blogfa.com

نوع مطالعه. مواردي که الزاماً بايستي در روش اجراي طرح توضيح داده شود. بررسي بيماران

سوالات نهایی برای ریاضیاتباز دارنده خوردگی

خلاصه کتاب بوستان سعدی نظم 5 بخش 1 پیام نور

مجموع جمع آوری شده شماره همراه اول به تفکیک شهر

بخش پنجم: کار تیمی در مدیریت پروژه

تمرینهای کنترل چند متغیره

بخش پنجم: کار تیمی در مدیریت پروژه

بررسی منشاء ناهنجاری غلظت نیترات و آسیب‌پذیری منابع آب زیرزمینی دشت تبریز با استفاده از روش‌های AVI و GOD

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ